Brandfarliga och explosiva varor

Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.

Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Reglerna ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Scroll to Top