Ämne Progress:

System och detaljtillsyn

Tillsyn enligt LBE genomförs av MSB och kommuner. Tillsynen är en självständig granskning för att kontrollera att verksamhetsutövare uppfyller krav som följer av LBE och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Vid behov kan tillsynen leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av verksamheten.

Besök på plats

Vid tillsynsbesöket är det viktigt att rätt personer finns på plats. Primärt är det tillståndshavare och föreståndaren som behöver närvara, men det kan även finnas andra som är aktuella. Med verksamhetsutövare avses tillståndshavare enligt LBE, ägare eller nyttjanderättshavare.

Här beskrivs ett exempel på upplägg och innehåll vid ett tillsynsbesök:

 • Presentation av deltagarna och säkerställa att rätt personer är med.
 • Syftet med besöket.
 • Besökets upplägg och vad man vill se.
 • Verksamhetsutövarens berätta övergripande om verksamheten och dess hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

Systemtillsyn – Kontroll av dokumentation, organisation med mera

Kontroll av dokumentation med mera kan innebära att man tar upp och kontrollerar följande punkter:

 • Tillstånd enligt LBE
 • Föreståndare och föreståndarorganisation
 • Att klassning av explosionsfarlig miljö är genomförd vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (enligt SRVFS 2004:7)
 • Om det har skett några olyckor och tillbud och hur dessa har följts upp
 • Riskutredning
 • Rutiner och instruktioner
 • Kompetens
 • Egenkontroll
 • Föregående tillsyn

Detaljtillsyn – Praktisk genomgång och rundvandring

En rundvandring på området eller i lokalerna görs där man exempelvis kontrollerar följande:

 • Allmän ordning
 • Tillträdesskydd
 • Skyltning
 • Klassningsplaner
 • Hantering
 • Förvaring

Sammanfattning och avslutning

Mötet avslutas lämpligtvis med att tillsynsmyndigheten sammanfattar gjorda iakttagelser och att kontrollera fakta. Tillsynsmyndigheten redogör också för vad som händer vidare i ärendet med tjänsteanteckningar och hur eventuella brister kommer att följas upp.

Scroll to Top