Ämne Progress:

Riskutredning

Bedömning av risker

Följande behöver bedömas vid framtagandet av riskutredningen:

  • Förekommer sådana brandfarliga gaser och vätskor som kan ge upphov till explosiv atmosfär?
  • Var finns öppen hantering, läckage- eller utsläppspunkter som inte går att undvika?
  • Vilken utrustning finns i de klassade områden som bildas?
  • Vilka arbetsmetoder tillämpas för att undvika antändning?

Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Generellt kan sägas att svar på följande frågor skall finnas:

– vilka tillbuds-, och olycksscenarier kan uppstå?

– vilka konsekvenser kan de ge?

– hur stor är sannolikheten att dessa ska uppstå; stor/liten, acceptabel/oacceptabel, etc..?

– vilka åtgärder bör vidtas för att minska sannolikheten?

Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt.

Här visar vi en hur en enkel riskturedning kan se ut i taballform. Det vi tittar på här är typ av explosiv atmosfär och vilka tändkällor som finns. Avgörande faktorer i det här exemplet är frekvens, lokalisering, orsak, sannolikehet och effektivitet hos tänkällan.

Här går det självklart också bra att använda metoden med ”olycksfjäril” som vi hänvisade till under lektionen som handlade om riskutredning.

Scroll to Top