Ämne Progress:

Risker med öppen hantering

Som du kommer ihåg från avsnittet med egenskaper och risker gick vi igenom termer som flampunkt, brännbarhetsområde och densitet. Det är egenskaper som man måste ta hänsyn till vid riskutredningen. Särskilt viktigt blir det om verksamheten har en ”öppen hantering” av brandfarliga varor. Då är risken större att det finns antändbara bränsle-luft blandningar i lokalerna. Uppkomsten av antändbara ångor/dammoln skall i första hand undvikas men om det ändå förekommer måste det säkerställas att dessa ångor inte kan antändas. Vid den typen av hantering är det ATEX-direktiven som styr hur en arbetsplats skall vara utformad både ur ett användar och produktperspektiv.

Scroll to Top