Ämne Progress:

Tillståndsansökan

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara måste söka tillstånd. Det gör du i den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara som hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat. Numera är även hantering av brandfarliga varor på byggarbetsplatser och vid evenemang tillståndspliktiga även om vissa frimängder tillåts. Om detta kan du läsa mer på MSB:s webbplats.

Syftet med ett tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen sker på ett för samhället säkert sätt och enligt de krav som lagstiftningen ställer. För att kunna bedöma en ansökan korrekt måste det inlämnade underlaget vara tillräckligt. Prata därför gärna med kommunen innan en ansökan lämnas in. Om anläggningen är ny är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov. 

Ansökningsblanketten nedan visar vilka uppgifter och bilagor som skall skickas in.

En kort men tydlig beskrivning av hanteringen i verksamheten, ritningar och vissa fall riskutredning med tillkommande klassningsplaner underlättar och snabbar upp handläggningsprocessen. Sökanden ska både fylla i uppgifter direkt på blanketten och bifoga ett antal handlingar till ansökan.

MSB har på sin webbsida en nedladdningsbar handbok för hur en tillståndsansökan går till. Den ska vara ett stöd om ifall en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller inte. Handboken ger också vägledning i hur man söker tillstånd och vilka handlingar som behöver bifogas en ansökan, samt vilka krav som gäller vid tillståndspliktig hantering. Utgångspunkt är lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor, särskilt MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Även aerosoler, dvs. sprejburkar, med brandfarligt innehåll omfattas.

Scroll to Top