Ämne Progress:

MSB – Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den statliga myndighet som har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. MSB skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.
Föreskrifter som upprättas av msb får förkortningen MSBFS (FS står för författningssamling).
Tidigare myndigheter som ”’ägt” ansvaret för brandfarliga varor är Statens räddningsverk SRV och Sprängämnesinspektionern SÄI. De föreskrifter som upprättats under tiden då de haft anvaret förkortas SRVFS och SÄIFS.

 

MSB:s webbsida finns alla nu gällande föreskrifter på området samlade. Här finns även länkar till gällande lagar och förordningar.  Här kan du också anmäla dig till nyhetsbrev så att du håller dig uppdaterad när lagar ändras, om det kommer nya föreskrifter och annat som du behöver känna till.

Sidan innehåller också en hel del informationsblad som mer i detalj och på lättförståelig svenska förklarar hur man lever upp till lagkraven.

Exempel på informationsblad är vägledning till riskutredning, kompetenskrav på dig som föreståndare, hanbok för tillståndsansökan m.fl.

Scroll to Top