Ämne Progress:

Märkning och skyltning

CLP-förordningen 

Reglerna är baserade på det av FN utarbetade GHS-systemet (Globally Harmonized System), som införts i EU genom EU-förordning 1272/2008. Förordningen kallas också CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging), och gäller sedan den 20 januari 2009. Alla ämnen som släpps ut på marknaden ska klassificeras och märkas enligt CLP sedan den 1 december 2010.

Med det gamla systemet (KIFS 2005:7) ställdes kravet på organge/svarta farosymbol på alla produkter med en flampunkt på 21°C eller längre. Vätska med en flampunkt mellan 21 – 55°C märktes med texten ”Brandfarligt”.

I CLP systemet skall alla produkter med en flampunkt på 60°C eller lägre märkas med den vit/röd/svarta farosymbolen.

Även inom området kemiska arbetsmiljörisker sker det ett utbyte av skyltar.

På ställen där brandfarlig vara hanteras skall alltså det vit/röd/svarta CLP-märkningen ersätta den äldre svart/gula senast 1 juli 2019. Bytet av skyltar för varning för gasflaskor genomfördes i juni 2015.

Vid yrkesmässig hantering av gas ställs krav på märkning av gasflaskor på volymer som passerar 30 liter inomhus och 250 liter utomhus.

Scroll to Top