Ämne Progress:

Densitet

Densitet är ett mått på ett ämnes täthet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet. Densitet påverkar därigenom ett ämnes vikt.

Densitetstal är viktigt att känna till om det uppstår ett utsläpp. Har ångorna ett värde högre än luft (1) kommer de att söka sig nedåt mot golvet, nedför trappor och avsatser men ångor kan även söka sig ned genom brunnar och andra lågpunkter. Ångor med ett värde lägre än 1 kommer att söka sig upp mot taket om utsläppet skett inomhus. Vad kan det i så fall finnas för tändkällor i närheten av utsläppet beroende på om ångorna/gaserna är tyngre respektive lättare än luft är frågor man får ställa sig när en riskanalys genomförs.

I experimentet nedan kommer vi att visa att bensinångor är tyngre än luft.

Scroll to Top